Menu

KIẾN TRÚC GIÁ RẺ - TIẾT KIỆM 60% CHI PHÍ THIẾT KẾ
Bước 1 : Gửi thông tin yêu cầu thiết kế. Tên và tuổi gia chủ, yêu cầu
Bước 2 : Chúng tôi làm phương án 3 ngày, đồng ý pa ký hợp đồng thiết kế
Bước 3 : Thanh toán, chúng tôi gửi bạn vẽ cho bạn, file, hoặc bản vẽ giấy
LH : Hoàng Thế Quỳnh - ĐT 0988.131.808. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hợp đồng thuê nhà

Before download...

Continue... ×

Cho thuê nhà và thuê nhà là rất quan trọng nếu ko, hợp đồng chặt chẽ sẽ gây ra các xung đột làm các bên mất rất nhiều quyền lợi không đáng có, vì vậy mẫu hợp đồng thuê nhà đúng quy chuẩn là rất cần, đây là mẫu chuẩn nhất mời các bạn tải về dùng.

H.đồng đặt cọc mua nhà

Before download...

Continue... ×

Bên A đặt cọc cho Bên B để làm căn cứ thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Kim Âu, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm Tp  Hà Nội, Diện tích: 80.5 m² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BC665483

Hợp đồng mua gỗ chuẩn

Before download...

Continue... ×

Bên A đồng ý bán cho bên B gỗ ghép với chủng loại và số lượng quy cách như sau:

Hợp đồng mua bán nhà

Before download...

Continue... ×

Bên B chấp nhận mọi quy định về địa dịch thông hành đã có và sẽ có, các quy định về lộ giới, qui hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, qui hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia cùng toàn bộ những rủi ro hoặc thiệt hại sẽ xẩy ra, trừ những điều pháp luật cấm mua bán chuyển dịch tại văn bản……của……mà bên A cố tình giấu diếm bên B

Kinh nghiệm làm HĐ XD

Before download...

Continue... ×

Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tháa thuËn b»ng v¨n b¶n, tµi liÖu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt, trao ®æi hµng hãa, dÞch vô, nghiªn cøu,  øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c¸c tháa thuËn kh¸c cã môc ®Ých kinh doanh víi sù qui ®Þnh râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh.

Hợp đồng xây dựng

Before download...

Continue... ×

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng chuẩn nhất, với bộ mẫu chuẩn hợp đầu của bộ xây dựng bạn yên tâm để triển khai hợp đồng chắc chắn nhất

Giấy biên nhận tiền

Before download...

Continue... ×

Mẫu giấy biên nhận tiền ngắn gọn đầy đủ nhất, mua bán đặt cọc tiền nong, cần phải chuẩn xác và đầy đủ, vì vậy mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, hay thanh toán cần phải đây đủ, bạn hay yên tâm sử dũng mẫu giấy mới nhất của chúng tôi.

Phần mềm autocad 2016

Before download...

Continue... ×

Phần mềm autocad 2016 full, bộ phần mềm autocad đầy đủ nhất, chỉ việc tải về cái không virus.

Phần mềm Microstation

Before download...

Continue... ×

Phần mềm Microstation full crack đầy đủ, bạn chỉ việc tải về cài đặt có hướng dẫn cr.

The most visited gambling websites in The UK